Kwaliteitsbeleid en Klanttevredenheid

U zoekt goede kwaliteit van zorg? Wij bieden u die graag! De Blije Borgh stelt hiervoor elk jaar een kwaliteitsplan vast. Download hier ons Kwaliteitsplan 2023.
Verder is De Blije Borgh HKZ-gecertificeerd. HKZ is een methode waarin beschreven staat waar een kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie aan moet voldoen. Kortom, welke kwaliteit wij moeten leveren en hoe we ervoor zorgen dat die kwaliteit behouden blijft. Elk jaar wordt er door een extern bureau getoetst of wij aan al die eisen voldoen.

Ook wordt eens per twee jaar een organisatiebreed klanttevredenheidsonderzoek gehouden door een extern onafhankelijk bureau. Het meest recente onderzoek heeft in 2019 plaatsgevonden. Hieruit bleek dat onze cliënten erg tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening en daar zijn wij natuurlijk heel trots op!

Wilt u ook uw waardering over De Blije Borgh geven? Dit kan op de website Zorgkaart Nederland.

 

Publieke verslaglegging

Elk jaar legt De Blije Borgh maatschappelijke verantwoording af over haar prestaties op het gebied van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Eén en ander is na te lezen in de volgende documenten:

Kwaliteitsverslag 2021

Beloningsbeleid 2019

Overige gegevens kunt u vinden op de website van Jaarverantwoording in de zorg.

Organogram en Personeelssamenstelling

Klikt u hier om de structuur van onze organisatie in te kijken.

Klikt u hier om de samenstelling van ons personeel in te kijken.

Ondernemingsraad

Onze ondernemingsraad heeft de taak ervoor te zorgen dat de CAO goed wordt uitgevoerd en nageleefd. Onze OR-leden voorkomen dat er meningsverschillen ontstaan tussen werknemer(s) en werkgever en zorgen ervoor dat onze medewerkers met plezier en deskundigheid kunnen werken onder goede arbeidsomstandigheden.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad behartigt de belangen van onze bewoners en cliënten. Haar taak is het beoordelen van concrete effecten van beleid op welzijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere het effect van de zorg die wij verlenen, onze dienstverlening en het algemene leefklimaat binnen onze organisatie. Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad van De Blije Borgh.

Samenwerkingspartners

De Blije Borgh is de grootste aanbieder van ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht. Wij werken nauw samen met verschillende partijen binnen onze gemeente zoals, de Blije Borgh Vrijwilligers, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, woningbouwcorporaties Rhiant en Woonkracht 10 en andere zorgaanbieders.
Ook is er samenwerking met organisaties in Zwijndrecht en andere aanbieders vanuit de Drechtsteden. Al deze vormen van samenwerking moeten uiteindelijk leiden tot een voortdurende verbetering van zorg- en dienstverlening, realisatie van meerwaarde voor de samenleving en samenhang in de regio.