Klachtenregeling

De medewerkers van De Blije Borgh doen hun uiterste best om hun bewoners en cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn in de zorg, behandeling, begeleiding en dienstverlening. De overheid stelt ook hoge eisen aan goede zorg. Daarom is in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat te doen als u een klacht heeft over de zorg.

Heeft u een klacht?
Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt dan een klacht indienen. We spreken van een klacht als het gaat om een uiting van onvrede met de behandeling of bejegening door medewerkers van De Blije Borgh, die door u als betrokkene, als onjuist of onterecht wordt ervaren.

Het is belangrijk dat u uw klacht kunt bespreken en dat er serieus naar u wordt geluisterd. Door er met elkaar over te praten wordt een klacht meestal opgelost.
Bespreek uw klacht bij voorkeur met de medewerkers die hierbij betrokken zijn. Als u bijvoorbeeld een klacht heeft over de zorgverlening, dan kunt u deze klacht met de EVV’er, teamcoördinator of de wijkverpleegkundige bespreken. Door over uw klacht te praten kan de klacht wellicht worden verholpen en kunnen verdere irritaties worden voorkomen.

Komt u er ondanks betrokkenheid en gesprek met de betreffende manager niet naar tevredenheid uit dan kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris, mw. J. van den Berg. De klachtenfunctionaris kan informeren, adviseren en bemiddelen bij de klacht. Zij zal een onafhankelijk onderzoek instellen en betrokkenen horen om tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is te bereiken onder nummer: 078-6813355, waarna u wordt doorverbonden met de klachtenfunctionaris, via mail: klachten@deblijeborgh.nl of via post: stuur uw brief naar De Blije Borgh, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Gerard Alewijnstraat 18, 3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht.

U kunt uw klacht ook schriftelijk melden in de daarvoor bestemde bus in de centrale hal of in postvak 38. Er is hiervoor ook een formulier beschikbaar, op te vragen bij de receptie.

Als u na de gesprekken nog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze formeel maken door de klacht schriftelijk in te dienen bij de directeur/bestuurder van De Blije Borgh. Lees hierover meer in onze klachtenregeling.

Als uw klacht door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot een externe instantie: De Geschillencommissie Zorg.

Wet zorg en dwang
Voor vragen, advies of ondersteuning die betrekking hebben op de Wet Zorg en Dwang (
Wzd) werken we samen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Nazma van Belle van het Adviespunt Zorgbelang. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-057208528 of via mail: nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl. Meer informatie vindt u op de website van het Adviespunt Zorgbelang.

Voor klachten die betrekking hebben op de 
Wzd zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).  Voor de klachtenregeling met betrekking tot de Wzd geldt de klachtenregeling van KCOZ.