Klokkenluidersregeling

De Blije Borgh heeft een klokkenluidersregeling. Deze regeling draagt eraan bij dat de organisatie zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand en dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Lees hier meer over deze regeling.