Privacyverklaring Zorgorganisatie De Blije Borgh

De Blije Borgh zorgt voor de waarborging van de privacyrechten van haar bewoners, cliënten, werknemers of stagiaires en alle andere (ingehuurde of ingeleende) personen die onder leiding en toezicht van de Blije Borgh werkzaamheden verricht, hierna genoemd “de betrokkene”. De Blije Borgh gaat vertrouwelijk om met verzamelde (medische)
persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

(Medische) Persoonsgegevens
De Blije Borgh verzamelt slechts (medische) persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn gesteld om aan haar verplichtingen jegens medewerkers, bewoners, cliënten en derden te kunnen voldoen. Dit betreft onder andere de navolgende (medische) persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, identiteitsbewijs, bankrekeningnummer, medische gegevens, behandelaars.

De Blije Borgh verzamelt slechts bijzondere (medische) persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.

De Blije Borgh kan (medische) persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

De Blije Borgh kan (medische) persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De Blije Borgh informeert de betrokkene hierover.

Indien de (medische) persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de Blije Borgh de betrokkene over de bron waar de (medische) persoonsgegevens vandaan komen.

Cookies
De Blije Borgh verzamelt cookies (zie voor specificatie ons Cookiebeleid).

Doeleinden
De Blije Borgh zal de (medische) persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien de Blije Borgh hiervoor expliciete
toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien de Blije Borgh moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Blije Borgh verzamelt de (medische) persoonsgegevens onder meer om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst op basis waarvan de betrokkene werkzaamheden verricht voor de Blije Borgh. De Blije Borgh verwerkt (medische) persoonsgegevens onder andere ten aanzien van de personeelsadministratie, verzuimregistratie, salarisadministratie en cliëntendossier. Daarnaast verwerkt de Blije Borgh de (medische) persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen omtrent verzuim, belastingbetaling, salarisbetaling, deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds etc.

Bewaartermijn
Gegevens uit de salarisadministratie worden, voor zover fiscaal van belang, bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs bewaart de Blije Borgh conform de Wet op de loonbelasting 1964 tot 5 jaar na het einde van de
arbeidsovereenkomst.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) moeten medische gegevens minimaal 20 jaar bewaard blijven.

Voor de overige (medische) persoonsgegevens waarvoor een minimale bewaartermijn wettelijk bepaald is zal de Blije Borgh deze in acht nemen.

Indien er een maximale bewaartermijn geldt zal De Blije Borgh de verstrekte (medische) persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming (indien van
toepassing)
De Blije Borgh heeft de heer H. van Leussen aangesteld als Functionaris voor de Gegevensbescherming. Zijn contactgegevens zijn:

E-mail: fg@deblijeborgh.nl
Adres : Gerard Alewijnsstraat 18
3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht

Rechten betrokkenen
Degene van wie de (medische) persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de Blije Borgh te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of het wissen van de (medische) persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de Blije Borgh de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De Blije Borgh zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van (medische) persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen
De Blije Borgh verstrekt geen (medische) persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Beveiliging
De Blije Borgh treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte (medische) persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de (medische) persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de (medische) persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie inzicht hebben in de (medische) persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Contactgegevens De Blije Borgh
Zorgorganisatie de Blije Borgh
Contactpersoon : mevrouw C. Bijkerk
Gerard Alewijnsstraat 18
3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht

Wijziging privacyverklaring
De Blije Borgh behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Datum laatst gewijzigd: 25-05-2023