Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt uw rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname wanneer u een verstandelijke beperking heeft, of wanneer u een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een gelijkgestelde aandoening heeft.

De Wet zorg en dwang is van toepassing wanneer er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat u in verband met een psychogeriatrische aandoening of gelijkgestelde aandoening bent aangewezen op zorg en/of beschikt over een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening.

Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan
De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met een psychogeriatrische aandoening niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen u dan, in samenspraak met uw vertegenwoordiger, bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan omdat er sprake is van een ernstig nadeel voor u als bewoner of uw omgeving.

De wet geldt in en buiten zorgorganisaties
De Wet zorg en dwang geldt niet alleen binnen zorgorganisaties en kleinschalige woonvormen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie. Omdat het uitgangspunt is om verantwoorde en kwalitatief goede zorg te bieden, heeft De Blije Borgh ervoor gekozen om in de thuissituatie geen onvrijwillige zorg te bieden.

Opname in een zorgorganisatie
De Wet zorg en dwang regelt ook de opname van mensen met dementie of een andere psychogeriatrische aandoening in een zorgorganisatie als zij daar niet mee instemmen. Als u zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname. Alleen toekomstige bewoners met een geldende indicatie voor artikel 21 komen in aanmerking voor een opname. Cliënten met een In Bewaring Stelling (IBS ) of met een Rechtelijke Machtiging (RM) kunnen wij binnen De Blije Borgh niet de juiste zorg en ondersteuning bieden. Deze cliënten kunnen daarom niet worden opgenomen.

Wat regelt de Wet zorg en dwang?
De Wet zorg en dwang regelt in welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn, hoe een besluit tot onvrijwillige zorg wordt genomen en wanneer onvrijwillige zorgverlening moet worden geëvalueerd. De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie via aanvullende websites en brochures.

Uw vertrouwenspersoon

In de Wet zorg en dwang zijn de rechten van de klanten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Bewoners en/of hun vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij hierover niet tevreden zijn, contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en/of als vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon voor u doen? 
De cliëntvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntvertrouwenspersoon uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat zij voor u kan betekenen. Als u problemen of klachten heeft over de onvrijwillige zorg, zoekt de cliëntvertrouwenspersoon samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing.

De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang verricht zijn werk onafhankelijk van de zorgaanbieder, en is dus niet in dienst van een zorgaanbieder. Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon wet zorg en dwang is gratis.

Wie is uw cliëntvertrouwenspersoon?
Aan elke regio en de daarbij behorend zorgaanbieders, zijn specifieke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang van het Adviespunt Zorgbelang verbonden. Neemt u hiervoor contact op met Adviespunt Zorgbelang via telefoonnummer: 088 – 929 40 99.

Hier vindt u meer informatie over de ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.