Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Verder heeft elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt, recht op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Via onderstaande links vindt u informatie over wat de Wet zorg en dwang inhoudt:
voor uw familielid
voor u als familielid
voor u als vertegenwoordiger

Verder vindt u hier meer informatie over de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon.