Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

In opdracht van het Ministerie van VWS hebben diverse veldpartijen brochures ontwikkeld voor cliënten en vertegenwoordigers die te maken krijgen met onvrijwillige opname of onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang. Op de website van Alzheimer Nederland vindt u meer informatie en brochures over de Wet zorg en dwang, speciaal ontwikkeld voor mensen met een psychogeriatrische aandoening en voor familieleden en vertegenwoordigers.

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bij vragen over onvrijwillige zorg terecht bij een cliëntenvertrouwenspersoon. Voor De Blije Borgh is Nazma van Belle van Adviespunt Zorgbelang de cliëntenvertrouwenspersoon. Hier vindt u meer informatie over Nazma en wat zij voor u kan betekenen.